To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Gunhild Borgersen, Marijana Stenrud Brkljacic, Marit Norli, Eirin Pettersen, Hilde Cecilie Trannum

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber og Mo Industripark. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av sediment og blåskjell. Det ble gjort undersøkelse av bunnfauna på 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble også gjort analyser for flotasjonskjemikaliet Lilaflot D 817M i sedimentprøver og for cyanid i vannprøver. Sju av ni bunnfaunastasjoner hadde moderat økologisk tilstand, mens de to ytre bunnfaunastasjonene hadde god økologisk tilstand. Én sedimentstasjon hadde god kjemisk tilstand og de tre andre stasjonene hadde ikke god kjemisk tilstand. Blåskjellene fra Toraneskaia oppnådde ikke god kjemisk tilstand på grunn av overskridelser av grenseverdier for PAH-forbindelsene fluoranten og benzo(a)pyren. I området ved Toraneskaia er det svært grunt, med sedimenter som er forurenset av PAH-forbindelser samt mye skipstrafikk. Oppvirvling av forurenset sediment av skipstrafikken ved kaiområdet kan være medvirkende årsak til overskridelsene av grenseverdier for PAH-forbindelser i blåskjell ved Toraneskaia. Blåskjellstasjonene Moholmen og Bjørnbærviken var i god kjemisk tilstand.