To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Camilla With Fagerli, Anders Ruus, Gunhild Borgersen, Andre Staalstrøm, Norman Whitaker Green, Dag Øystein Hjermann, John Rune Selvik

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Grenlandsfjordene for et konsortium bestående av 11 bedrifter som har eller har hatt utslipp til Grenlandsfjordene. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftenes utslippskomponenter til Grenlandsfjordene. I overvåkingen er det gjort undersøkelse av de biologiske kvalitetselementene bløtbunnsfauna, makroalger og planteplankton. Fysisk-kjemiske støtteparametere inngår i vurderingen av økologisk tilstand. For vurdering av kjemisk tilstand er sediment og biota (blåskjell, torsk og krabbe) undersøkt for EUs prioriterte miljøgifter og for vannregionspesifikke stoffer, som inngår i vurdering av økologisk tilstand. Supplerende undersøkelser av strandsonesamfunn, konsentrasjon av cyanid i vann og tidstrender er integrert i rapporten. Tre av fire stasjoner for bløtbunnsfauna oppnår ikke god økologisk tilstand. Planteplankton oppnår moderat økologisk tilstand på en stasjon, mens klassegrenser ikke er utviklet for vannforekomsten Frierfjorden, der den andre planteplanktonstasjonen er lokalisert. Makroalger oppnår god økologisk tilstand på begge stasjonene som ble undersøkt i vannforekomsten Langesundsfjorden. Fem sedimentstasjoner ble undersøkt, ingen av dem oppnår god kjemisk tilstand. Det var særlig PAH-forbindelser, kvikksølv, TBT og klororganiske forbindelser (som dioksiner) som ble oversteget i sedimentene. TBT og kvikksølv oversteg grenseverdiene også i blåskjell. Flere vannregionspesifikke stoffer oversteg grenseverdiene i sediment (PAH-forbindelser og enkelte metaller). Økologisk og kjemisk tilstand i Grenlandsfjordene var «ikke god» i 2015. Overskridelsene skyldes særlig tidligere utslipp. Tilførselsbidragene fra Skienselva, renseanlegg og avrenning fra urbane flater er også viktige.