To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana AS og Glencore Manganese Norway

Report
Year of publication
2017
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Sigurd Øxnevad
Contributors
Sigurd Øxnevad

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2016. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell. Blåskjellene fra Toraneskaia overskred grenseverdi for PAH-forbindelsen fluoranten, og stasjonen oppnådde derfor ikke god kjemisk tilstand. I området ved Toraneskaia er det svært grunt, med sedimenter som er forurenset av PAH-forbindelser. Oppvirvling av forurenset sediment av skipstrafikken ved kaiområdet kan være medvirkende årsak til overskridelsene av grenseverdi i blåskjell ved Toraneskaia. Blåskjellstasjonene Moholmen og Bjørnbærviken var i god kjemisk tilstand.