Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana AS og Glencore Manganese Norway

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2016. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell. Blåskjellene fra Toraneskaia overskred grenseverdi for PAH-forbindelsen fluoranten, og stasjonen oppnådde derfor ikke god kjemisk tilstand. I området ved Toraneskaia er det svært grunt, med sedimenter som er forurenset av PAH-forbindelser. Oppvirvling av forurenset sediment av skipstrafikken ved kaiområdet kan være medvirkende årsak til overskridelsene av grenseverdi i blåskjell ved Toraneskaia. Blåskjellstasjonene Moholmen og Bjørnbærviken var i god kjemisk tilstand.