To main content
Norsk
Publications

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden. Metaller, oksygen og nitrogen i vannmassene 2002

Report
Year of publication
2003
External websites
Cristin
Fulltekst
Involved from NIVA
Merete Schøyen
Contributors
Jens Skei, Jarle Molvær, Merete Schøyen

Summary

Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av vannkvalitet i Sørfjorden i 2002. Det ble registrert dårlige oksygenforhold og høye nitratkonsentrasjoner i indre Sørfjord om høsten, knyttet til utslipp fra Odda Smelteverk og skiftende vannutskiftning. Smelteverket ble nedlagt 16.11.02. Tilførslene av metaller til Sørfjorden fra industrien har avtatt i forhold til 2001. For sink er nedgangen på 35%. Dette har medført lavere konsentrasjoner av metaller i overflatevannet. Forhøyede verdier av metaller i en kort periode om våren og om høsten kan sannsynligvis tilskrives anleggsvirksomhet ved Norzink i forbindelse med prosjekter for å redusere forurensningen fra Eitrheimsneset til sjø.