To main content
Norsk
Publications

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Lars Johan Naustvoll, Marit Norli, John Rune Selvik, Mats Gunnar Walday

Summary

Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2017. Vinteren 2016/2017 fant det ikke sted noen større utskiftning av bunnvannet i randsonen og i de mer lukkede fjordene. Stasjoner nærmere hovedfjorden hadde utskiftning av bunnvannet i perioden. Næringssaltnivåene var i vinterperioden lavere eller likt med 2016, mens sommerverdiene var noe høyere. Ved Leira, Larviksfjorden og Sandefjordsfjorden var det vinterstid betydelig lavere nitratkonsentrasjoner enn tidligere år. Sannsynlig årsak er vinterproduksjon av planteplankton før våroppblomstringen. Økningen i næringssalter sommerstid er forårsaket av økt avrenning. Ved Sandefjordsfjorden og Kippenes ble det i juli registrert økning i næringssalter samtidig med en økning i saltholdigheten i overflaten. Innblanding av næringsrikt vann fra underliggende vannlag til overflaten forklarer observerte endringer.