To main content
Norsk
Publications

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Thomas Correll Jensen, Ina Bakke Birkeland, Terje Bongard, Trygve H. Hesthagen, Atle Hindar, Randi J. Saksgård, Susanne Claudia Schneider, Liv Bente Skancke, Birger Skjelbred, Gaute Velle

Summary

Målet med prosjektet ”Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget” er å følge forholdene og de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere, og om mulig forstå de naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneskelige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og NORCE LFI. Rapporten er en kort gjennomgang av arbeidet som ble utført i 2019. En mer grundig gjennomgang av resultatene har vært gjort med års mellomrom, første gang i 2004 og sist i 2010. I Atna var det i 2019 undersøkelser av begroingsalger og bunndyr. I tillegg ble det i Atnsjøen gjort fysiske/kjemiske målinger og undersøkelser av plante- og dyreplankton samt fisk. I Vikedalselva ble det gjort undersøkelser av vannkjemi, begroingsalger og bunndyr.