To main content
Norsk
Publications

Tålegrenser for forsuring og overskridelser for seks vassdrag i Vestland fylke

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Kari Austnes, James Edward Sample, Espen Lund

Summary

Det har blitt beregnet tålegrenser for forsuring og overskridelse av disse for Samnanger-, Uskedals-, Eksingedals-, Modals-, Yndesdals- og Flekke- og Guddalsvassdraget. Overskridelser er beregnet for dagens (2012-2016) og framtidig (2030) avsetning av svovel og nitrogen. For 2012-2016 var det overskridelser av tålegrensene i mange delnedbørfelt og i ett eller fire vassdrag som helhet, avhengig av hvilken tålegrensemodell som ble benyttet. Med redusert avsetning i 2030 var overskridelsene lavere, og færre områder var overskredet. Det var størst overskridelse i Yndesdalsvassdraget, mens det ikke var overskridelse i Uskedalsvassdraget. Det er viktig å merke seg at på grunn av forsinkelser i systemene kan det være forsuring selv om tålegrensene ikke er overskredet. Men så lenge det ikke er overskridelse vil forsuringen gradvis avta, og de sure episodene vil bli mindre hyppige og alvorlige. Forbedringen fram mot 2030 forutsetter at landene overholder internasjonale forpliktelser med hensyn til utslippsreduksjoner.