To main content
Norsk
Publications

Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Eli Rinde, Trine Bekkby, Kristina Øie Kvile, Guri Sogn Andersen, Marijana Stenrud Brkljacic, Marc Anglès d'Auriac, Hartvig C Christie, Camilla With Fagerli, Stein Fredriksen, Siri Røang Moy, Andre Staalstrøm, Lise Ann Tveiten

Summary

Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging har vi skaffet kunnskap om endringer i naturtyper som er kartlagt tidligere i Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Dette omfatter ålegrasenger og bløtbunnsområder i strandsonen i indre deler av fjorden. I tillegg er det foretatt kartlegging av sukkertareskog i ytre del, og undersøkelse av en antatt forekomst av ruglbunn nær Håøya. Det er utført et omfattende modelleringsarbeid som grunnlag for feltdesign og prioritering av framtidig kartlegging av forvaltningsrelevant natur i fjorden.