To main content
Norsk
Publications

Marin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordland

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Marijana Stenrud Brkljacic, Anna Birgitta Ledang, Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark, Trond Kristiansen

Summary

Marin overvåking Nordland har som mål å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i seks ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. I 2016-2019 ble det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden og har omfattet de biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a), makroalger og bløtbunnsfauna samt støtteparametere for disse. Rapporten presenterer resultatene fra denne perioden, og gir en endelig klassifisering basert på data innsamlet fra prosjektets start i 2013. Planteplankton og næringssalter ga «svært god» tilstand i alle fjordområder unntatt i Sjona, som fikk «god» tilstand for begge parametere. Oksygenmålinger i bunnvannet viste tilstandsklasse «god» for alle fjordområder unntagen Sjona, som hadde tilstandsklasse «moderat» (SJON2) og «svært god» (SJON1). Oksygen var utslagsgivende for den samlede tilstanden for støtteparameterne for de fleste stasjoner. For makroalger oppnådde samtlige fjordområder undersøkt i 2018 minst «god» tilstand. Sagfjorden og Tysfjorden var de eneste som fikk «svært god» tilstand. Tilstanden for bløtbunnsfauna i 2019 var «svært god» i de fleste fjordområdene, unntagen Sagfjorden og Sjona som fikk «god» tilstand. Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet var lavt, med unntak av Sagfjorden og Øksfjorden som hadde hhv. «moderat» og «svært dårlig» tilstand. Bunnfauna i Øksfjorden så imidlertid ikke ut til å være negativt påvirket, noe som kan ha sammenheng med gode oksygenforhold i bunnvannet målt året før. Samlet tilstandsvurdering basert på datagrunnlag fra hele overvåkingsprogrammet (2013-2019), viser at fem av seks undersøkte fjordområder oppnår vannforskriftens miljømål om god økologisk tilstand. Sjona, ved SJON1, oppnår også «god» tilstand, mens SJON2 blir klassifisert med «moderat» tilstand. Overvåkingen har ikke kunnet påvise eutrofieffekter eller organisk belastning fra oppdrettsvirksomheten på de undersøkte stasjonene.