To main content
Norsk
Publications

Forslag til metodikk for å vurdere økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevante marine naturenheter

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Trine Bekkby, Eli Rinde, Kristina Øie Kvile, Marijana Stenrud Brkljacic, Jonas Thormar, Marit Mjelde, Janne Kim Gitmark, Siri Røang Moy, Susanne Claudia Schneider, Eivind Oug

Summary

Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og terskelverdier for tilstand og naturmangfold har blitt diskutert, og definert der dette har vært mulig. Hensikten med å fastsette lokalitetskvalitet i forbindelse med kartlegging er å få frem forskjeller i økologiske kvaliteter mellom ulike lokaliteter av samme naturenhet. Dette arbeidet har vært tett knyttet til flere avsluttede og pågående prosjekter. Det er viktig at elementene som velges som en del av økologisk kvalitet lar seg kartlegge med metodikk og utstyr som er tilgjengelige i dag, enten gjennom feltarbeid, modellering eller andre teknikker. Dette for at kartleggingen skal kunne utføres på en relativt kostnadseffektiv måte og dekke relevante områder for forvaltningen innenfor budsjettstørrelser som det er vanlig å operere innenfor i dag. Dette har faggruppen hatt i bakhodet når kriterier for lokalitetskvalitet og tilhørende trinninndeling har blitt diskutert. Rapporten er ikke en kartleggingsveileder og beskriver derfor ikke hvordan (eller når) forekomstene og variablene skal kartlegges i felt. Faggruppen forutsetter at feltkartleggere gjør seg godt kjent med definisjonene av naturenhetene og de foreslåtte variablene, basistrinnene og trinninndelingene som det finnes definisjoner og metodikk for.