To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet vassdragsovervåking for Hurdalsvassdraget/Vorma 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Johnny Peter Håll, Tor Erik Eriksen, Birger Skjelbred

Summary

Rapporten presenterer resultatene fra tiltaksrettet overvåking av 18 vannlokaliteter fordelt på 12 elver og én innsjø i Vannområdet Hurdalsvassdraget /Vorma (Huvo) i 2022. Totalt 8 av 18 vannlokaliteter ble klassifisert til god eller svært god fysisk‐kjemisk tilstand med hensyn til eutrofiering i 2022. Fire vannlokaliteter ble klassifisert til moderat fysisk‐kjemisk tilstand og 6 stasjoner til dårlig tilstand. 7 vannlokaliteter hadde bedre fysisk‐kjemisk tilstand i 2022 sammenlignet med i 2021. Vannlokaliteten Nessa ble som eneste stasjon klassifisert til verre fysiskkjemisk tilstand (dårlig) sammenlignet med i 2021 (moderat). I tillegg ble Hersjøen vurdert til dårlig økologisk tilstand i 2022 basert på kvalitetselementet planteplankton, hvilket er en forverring av tilstanden sammenlignet med i 2021 (moderat). Én vannforekomst ble typifisert som leirvassdrag i 2022 (vanntype R111), mens 7 vannforekomster lå nær grensen til leirvassdrag.