Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet vassdragsovervåking for Hurdalsvassdraget/Vorma 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Johnny Peter Håll, Tor Erik Eriksen, Birger Skjelbred

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra tiltaksrettet overvåking av 18 vannlokaliteter fordelt på 12 elver og én innsjø i Vannområdet Hurdalsvassdraget /Vorma (Huvo) i 2022. Totalt 8 av 18 vannlokaliteter ble klassifisert til god eller svært god fysisk‐kjemisk tilstand med hensyn til eutrofiering i 2022. Fire vannlokaliteter ble klassifisert til moderat fysisk‐kjemisk tilstand og 6 stasjoner til dårlig tilstand. 7 vannlokaliteter hadde bedre fysisk‐kjemisk tilstand i 2022 sammenlignet med i 2021. Vannlokaliteten Nessa ble som eneste stasjon klassifisert til verre fysiskkjemisk tilstand (dårlig) sammenlignet med i 2021 (moderat). I tillegg ble Hersjøen vurdert til dårlig økologisk tilstand i 2022 basert på kvalitetselementet planteplankton, hvilket er en forverring av tilstanden sammenlignet med i 2021 (moderat). Én vannforekomst ble typifisert som leirvassdrag i 2022 (vanntype R111), mens 7 vannforekomster lå nær grensen til leirvassdrag.