To main content
Norsk
Publications

Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Andre Staalstrøm, Tania Gomes, Janne Gitmark, Anette Engesmo, Gunhild Borgersen, Guri Sogn Andersen

Summary

Den økologiske tilstanden i vannmassene er «moderat» på alle stasjoner for perioden 2020-2022. Den utslagsgivende parameteren er dårlige oksygenforhold, som kan knyttes til overgjødsling som fører til for mye nitrogen i vannmassen. I bassenget Håøybukta er det bedre oksygenforhold enn i resten av fjorden, og reketettheten viste seg å være mer enn dobbelt så høy som på de øvrige stasjonene. Helsetilstanden til blåskjell i Indre Oslofjord er ikke tilfredsstillende og ansees for å være sterkt stresset. Dette kan skyldes stor forekomst av giftige alger av slekten Dinophysis som ble observert i 2022. Det var forekomst av trådformede ettårige alger (lurv) på de syv undersøkte stasjonene, og indeksen for nedre voksegrense ga moderat tilstand for alle stasjoner som ble klassifisert, og ved Steilene er det dokumentert en negativ trend. Samlet sett så gir overvåkningen i 2022 et enda tydeligere signal enn tidligere om at konsentrasjon av nitrogen i vannmassene må reduseres.