To main content
Norsk
Publications

Utredninger av tungmetallutslipp til Vefsnfjorden

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Andre Staalstrøm, Henrik Jonsson, Magnus Norling

Summary

I denne rapporten beskrives modellering av tungmetaller i Vefsnfjorden med modellverktøyet Sedflex. Ser man på tilførsel i mengde per år, så dominerer Vefsna, som er den helt klart største kilden til tungmetaller til Vefsnfjorden. Ser man derimot på konsentrasjon i utslippet har avrenning fra deponiet ved Rynes svært mye høyere verdier enn de andre utslippene. Utslippet av kvikksølv fra deponiet påvirker konsentrasjonen i hele Vefsnfjorden i stor grad. Konsentrasjonen av kvikksølv i vannsøylen kan reduseres med hele 15 % og over 10 % i sedimentene i hele fjorden innenfor Rynes om avrenningen fra deponiet ble fjernet. Basret på modellresultatene så konkluderes det med at utslippet fra Alcoa Mosjøen påvirker metallkonsentrasjon i sediment og vannmassene i Vefsnfjorden i liten grad sammenlignet med tilførsel fra Vefsna.