To main content
Norsk
Publications

Bruk av silikat som alternativ til kalking - feltforsøk med flytende og fast silikat i 1997

Report
Year of publication
1998
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Åse Åtland
Contributors
Åse Åtland, Agnar Kvellestad, Eli anne Lindstrøm, Helge B. Pedersen, Gunnar G. Raddum, Brit Salbu, Hans-Christian Teien, E.A. Lindstrøm, H.B. Pedersen, G.G. Raddum

Summary

Feltforsøk med dosering av flytende silikat-lut som alternativ til ka lking har tidligere vært utprøvd i Tangedalselva. Med tanke på videre bruk av silikat i naturen var det viktig å få undersøkt hvorvidt dos ering av silikat kunne ha uønskede negative sideeffekter på den natur lige fauna og flora i et elvesystem. Prosjektet i Tangedalselva i 199 7 hadde derfor som målsetting, i tillegg til de kjemiske studiene, å undersøke effektene av silikatdosering på villfisk i elva (aure), på bunndyrsamfunnet, og på arts sammensetningen og mengde av påvekstalge r. Når det gjelder prosjektet med bruk av silikat i Aurtjernbekken i Akerhus, hadde det sin bakgrunn i behovet for nye metoder for avsyrin g av bekkesystemer. Resultatene fra tangedalselva var lovende, og vis te ingen klare negative effekter på noen av organismegruppene som ble undersøkt. Eksponeringsforsøk med den sensitive døgnfluarten Baetis rhodani viste sterkt redusert dødlighet i silikatbehandlet vann. De k jemiske studiene viste at dose på mellom 0,6 og 2 mg SiO2 pr. liter v ar nødvendig for å redusere konsentrasjonen av Ali i Tangedalselva. F orsøkene med fast silikat i Aurtjernbekken var mindre lovende, og vis te minimale effekter av utl