Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Bruk av silikat som alternativ til kalking - feltforsøk med flytende og fast silikat i 1997

Rapport
Publiseringsår
1998
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Åse Åtland, Agnar Kvellestad, Eli anne Lindstrøm, Helge B. Pedersen, Gunnar G. Raddum, Brit Salbu, Hans-Christian Teien, E.A. Lindstrøm, H.B. Pedersen, G.G. Raddum

Sammendrag

Feltforsøk med dosering av flytende silikat-lut som alternativ til ka lking har tidligere vært utprøvd i Tangedalselva. Med tanke på videre bruk av silikat i naturen var det viktig å få undersøkt hvorvidt dos ering av silikat kunne ha uønskede negative sideeffekter på den natur lige fauna og flora i et elvesystem. Prosjektet i Tangedalselva i 199 7 hadde derfor som målsetting, i tillegg til de kjemiske studiene, å undersøke effektene av silikatdosering på villfisk i elva (aure), på bunndyrsamfunnet, og på arts sammensetningen og mengde av påvekstalge r. Når det gjelder prosjektet med bruk av silikat i Aurtjernbekken i Akerhus, hadde det sin bakgrunn i behovet for nye metoder for avsyrin g av bekkesystemer. Resultatene fra tangedalselva var lovende, og vis te ingen klare negative effekter på noen av organismegruppene som ble undersøkt. Eksponeringsforsøk med den sensitive døgnfluarten Baetis rhodani viste sterkt redusert dødlighet i silikatbehandlet vann. De k jemiske studiene viste at dose på mellom 0,6 og 2 mg SiO2 pr. liter v ar nødvendig for å redusere konsentrasjonen av Ali i Tangedalselva. F orsøkene med fast silikat i Aurtjernbekken var mindre lovende, og vis te minimale effekter av utl