ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert, SLP-sertifisert

NIVA har flere sertifiseringer og akkrediteringer. Blant annet er prosjektgjennomføringen vår sertifisert ihht. ISO9001, og laboratorievirksomheten er akkreditert ihht. ISO 17025.

NIVAs virksomhet er sertifisert iht. ISO9001:2008

NIVA er sertifisert i henhold til ISO9001:2008. Sertifikatet er tildelt for leveranse av tjenester og produkter basert på forskning og utvikling innen miljørelaterte temaer. Sertifiseringen omfatter den oppdragsbaserte delen av virksomheten, mens ren forskningsbasert virksomhet er unntatt. Det samme er de akkrediterte tjenestene, der akkrediteringskravene dekker og supplerer kravene i ISO 9001.

NIVAs virksomhet er sertifisert iht. ISO14001:2004

NIVA er sertifisert i henhold til ISO 14001:2004. Sertifikatet er tildelt for leveranse av tjenester og produkter basert på forskning og utvikling innen miljørelaterte temaer.

NIVA er akkreditert iht. ISO NS-EN ISO/IEC 17025:2005

NIVAs laboratorievirksomhet: kjemisk analyse og marin bløtbunnsanalyse (prøvetaking, taksonomi samt faglige vurderinger og fortolkninger), er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringsnummeret er TEST 009.

For mer informasjon om akkrediteringsomfanget, se NAs hjemmesider.

NIVA følger OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP)

NIVAs økotoksikologiske laboratorium utfører tester i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP), og i tråd med EUs Parlaments- og Rådsdirektiv 2004/10/EC. Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier, og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning. Vårt registreringsnummer er GLP 007.

NIVA er godkjent av USCG som underleverandør og testanlegg for ballastvann

NIVA er godkjent av U.S. Coast Guard for testing av rensesystemer for ballastvann (Ballast Water Management Systems (BWMS)), som underleverandør til DNV GL. Godkjenningen gjelder landbasert testing ved NIVA forskningsstasjon Solbergstrand og testing utført om bord på skip.

NIVA er registrert i flere leverandørbaser

NIVA er registrert i flere leverandørbaser i ulike bransjer/virksomheter:

  • Achilles -  ID nr. 15312 – danske og norske oljeselskap
  • Sellihca – ID nr. 108899 – energiselskaper i Norden
  • TransQ – ID nr. 206565 – transportsektoren i Norden

Annet

NIVAs kvalitetssystem beskriver også rutiner innen helse, miljø og sikkerhet – i samsvar med norsk lovgivning.

Ved spørsmål om NIVAs sertifiseringer og akkrediteringer, kontakt Line Gangeskar.

Sist oppdatert 02.01.2017