To main content
Norsk
Publications

Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Hilde Cecilie Trannum, Trine Bekkby, Gunhild Borgersen, Anne Deininger, Wenche Eikrem, Camilla With Fagerli, Helene Frigstad, E. Therese Harvey, Thomas Heggem, Caroline Mengeot, Helena Kling Michelsen, Lise Ann Tveiten, Louise Valestrand

Summary

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i sør til Sognefjorden i nord. Av de 19 vannforekomster som kunne klassifiseres, fikk 6 “svært god” tilstand, 10 «god» tilstand og 3 «moderat» tilstand. Tilstanden var minst “god” for makroalger, bløtbunnsfauna og planteplankton, mens det var støtteparameterne og ålegress som trakk ned tilstanden på stasjonene hvor samlet tilstand kun ble «moderat». Utover parameterne som kunne klassifiseres, ble dyreplankton, lys og andre “klimaparametere” overvåket på én stasjon i Sognefjorden. The monitoring program "Ecosystem Monitoring in Coastal Water - Økokyst" aims at monitoring the environmental status along the Norwegian coast according to vannforskriften (the Water Framework Directive). Subprogram Nordsjøen includes the coastline from Lista in south to Sognefjorden in north. Of the 19 water bodies that could be classified, 6 obtained «very good» state, 10 obtained “good” state and 3 “moderate” state. The state was at least “good” for macroalgae, soft bottom fauna and phytoplankton, while it was the supporting elements and sea grass which reduced the state for the stations where the overall state was only “moderate”. In addition to the parameters that could be classified, zooplankton, light and other “climate parameters” were monitored at one station in Sognefjorden.