To main content
Norsk
Publications

Utvikling av kartleggingsmetodikk og kriterier for lokalitetskvalitet for marine naturtyper.

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Eli Rinde, Siri Røang Moy, Gunhild Borgersen, Marijana Stenrud Brkljacic, Camilla With Fagerli, Janne Kim Gitmark, Marit Mjelde, Trine Bekkby, Marit Frederikke Markussen Bjorbækmo, Hartvig C Christie, Maia Røst Kile, Rita Næss, Eivind Oug, Lise Ann Tveiten, Mats Gunnar Walday

Summary

Dette arbeidet er en videreføring av påbegynt arbeid fra 2020 og 2021 knyttet til kunnskap og metodeutvikling for kartlegging av marine naturtyper og for å kunne beskrive naturtypelokaliteters økologiske kvalitet. Arbeidet i 2022 har hatt søkelys på grunn bløtbunn, ålegrasenger og andre undervannsenger, tangsamfunn, sukkertareskog, stortareskog, ruglbunner, helofyttsaltvannssump,sterke tidevannsstrømmer og korallrev/sjøfjærsamfunn. I Oslofjorden har tidligere kartlagte forekomster av enkelte naturtyper, blitt re-kartlagt.