To main content
Norsk
Publications

ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Elianne Egge, Anne Deininger, Trine Bekkby, Wenche Eikrem, Caroline Mengeot, Helene Frigstad, Marta Moyano, Kristina Øie Kvile, Ann Kathrin Baur, August Tobiesen, E. Therese Harvey, Pipatthra Saesin

Summary

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra Ulsteinvik i sør til Helgeland i nord. Av de ni vannforekomstene som kunne klassifiseres i 2022 fikk én samlet «svært god» tilstand, sju «god» tilstand, mens én fikk «moderat» tilstand, der oksygenverdier i bunnvann trakk ned. De to ålegress-stasjonene var lokalisert i samme vannforekomst og fikk begge “god” tilstand. I tillegg til parameterne brukt til klassifisering ble klimaparameterne dyreplankton, lys og organisk materiale overvåket ved én stasjon i vannforekomst Steinsfjorden nær Ulsteinvik.