Til hovedinnhold
English
Nyheter

Algeoppblomstring i Indre Oslofjord

Våroppblomstringen i Indre Oslofjord er i full gang. Enkelte steder i fjorden er det imidlertid registrert giftige alger som har ført til at blåskjell ikke kan spises.
Publisert:

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord finansierer et omfattende overvåkningsprogram som har pågått siden 1973. Årets andre hovedtokt ble gjennomført av NIVA 23. april og viste at våroppblomstringen var i full gang.

Som en del av overvåkningsprogrammet, tar NIVA-forskerne målinger med en avansert CTD-sonde. Instrument senkes ned i vannmassene, helt til bunns, og registrerer blant annet vannets temperatur og saltholdighet på vei opp igjen. CTD-sonden har også en optisk sensor som registrerer hvor mye fluorescerende lys algene sender ut.

Dette gjør det mulig for forskerne finne ut hvor mye alger det er i vannmassen.

steilene graf

I figuren til høyre vises en profil som ble målt på Steilene 23. april. Den svarte kurven viser temperaturen. Overflatelaget var ved denne datoen varmet opp til 10-11 grader. Den røde kurven viser saltholdigheten. På grunn av tilførsel av ferskvann fra elver, er saltholdigheten lavere i overflatelaget enn dypere ned.

Den grønne profilen viser klorofyll a fluorescens. Det var kraftig våroppblomstring av planteplankton i hele fjorden. Innenfor Drøbak var det mest rundt ti meters dybde, mens det var relativt lave verdier i overflatelaget. Det var solskinn da profilen ble målt, noe som påvirker hvor mye algene fluorescerer.

Høy konsentrasjon av helsefarlig alge

I mars var planktonet dominert av forskjellige slekter dinoflagellater, hovedsakelig Dinophysis og Tripos. Allerede i slutten av februar ble det registrert høye konsentrasjoner av Dinophysis acuminata i telleprøven fra Bunnefjorden.

Den høyeste konsentrasjonen av D. acuminata ble registrert i Bunnefjorden 7. mars med om lag 7000 celler/L – en meget høy konsentrasjon for slekten. Dinophysis produserer okadainsyre, et giftstoff som forårsaker diaréskalldyrforgiftning. Blåskjell filtrerer vannet rundt seg for å få i seg næring og på denne måten spiser de alger som produserer giftstoffer. Giftstoffene akkumuleres i blåskjellene, som igjen blir giftige for mennesker.

Diaréskalldyrforgiftning er sannsynligvis den vanligste skalldyrforgiftningen i Norge. Den forårsaker kraftig diaré og magesmerter, og kvalme og oppkast er også vanlig. Denne typen skalldyrforgiftning er ikke direkte farlig for de fleste, men meget ubehagelig.

alger2
På bildene over vises (fra venstre) D. acuminata og D. norvegica, som begge er vanlige arter langs hele norskekysten. D. skagii (til høyre) er en mer sjelden gjest som bare unntaksvis registreres. Det er usikkert om dette er fordi den er liten og kan være vanskelig å identifisere, eller om den ikke vanligvis oppholder seg i Oslofjorden.

Oppblomstringen har gjort at Mattilsynet, basert på NIVAs giftalgeovervåkning på stasjon Vollen, gjennom hele våren har gitt råd om ikke å spise blåskjell.

Våroppblomstring i april

Mot slutten av mars ble det mindre konsentrasjoner av den helsefarlige Dinophysis-algen, og det var generelt lite alger i vannet.

I april var imidlertid våroppblomstringen i full gang, og prøvene var helt dominert av de to kiselalgeslektene Skeletonema og Chaetoceros, som begge er meget vanlige i våre farvann.

alger indre oslofjord

I våroppblomstringen anses kiselalgene som de viktigste primærprodusentene i våre farvann. Kiselalgene danner næringsgrunnlaget for sekundærprodusenter som pelagiske krepsdyr – som igjen er næringsgrunnlag for fisken i fjorden.

Chaetoceros er en meget artsrik slekt og det er ikke uvanlig å se mange forskjellige arter i samme prøve. Denne gangen var det hovedsakelig enkeltceller som ble registrert, noe som er mer uvanlig for slekten. Det er veldig små celler i prøvene, noe som kan tyde på at oppblomstringen har pågått en stund.

På april-toktet registrerte NIVA-forskerne også veldig mye pollenkorn i vannet. Det var også en del store dinoflagellater innimellom – særlig Tripos og fortsatt noe Dinophysis.

Sist oppdatert