Bedre analyseverktøy viser potensialet for bærekraftig tilvekst i verdens fiskebestander

En ny studie publisert 12. april viser at over halvparten av verdens fiskebestander kan produsere mer fisk enn de gjør i dag, om forvaltningsregimet forbedres. Av disse bestandene høstes over en tredjedel så tidlig at de knapt når 80 prosent av sitt maksimale bærekraftige nivå.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Ifølge Stortingsmelding 22 (2016–2017), Hav i utenriks- og utviklingspolitikken, vil verdens befolkning øke med over to milliarder mennesker frem mot 2050. Behovet for ressurser fra havet, som mat og energi, vil øke. Samtidig er det stor bekymring rundt miljøproblemer som forurensing og forsøpling, klimaendringer og ikke-bærekraftig bruk av havet, som overfiske.

Detaljert analyse

Omtrent tre milliarder mennesker er avhengige av sjømat som sin viktigste proteinkilde. Overfiske er derfor bekymringsfullt både for matsikkerhet over store deler av verden, for bevaring av marine økosystem, og dessuten for arbeidsmarkedet innen fiskerisektoren. Der tidligere metoder for å følge og evaluere tilstanden til fiskebestander har vært begrenset til et mindre antall bestander - og ofte var basert på ekspertbedømminger og derfor mer subjektive – har den nye studien brukt såkalt “ensemblemodellering” kombinert med fangstdata fra fiskeriene for å komme fram til resultatene. Denne tilnærmingen gir en mer detaljert analyse av fiskebestandene enn tidligere og kan samtidig gjentas på en objektiv måte.

Studien, som er publisert i vitenskapstidsskriftet Conservation Letters, analyserte 785 fiskebestander over hele verden. Studien har fått økonomisk støtte fra FNs matvareorganisasjon FAO, Conservation International (CI) og Gordon og Betty Moore Stiftelsen.

Forbedret verktøy

- Tidligere forsøk på å estimere utviklingen i fiskebestandene ville grovt fortalt oss om en fiskebestand var under- eller overfisket, men ikke si spesielt mye om potensialet for å øke avkastningen, sier Elizabeth Selig, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og blant forfatterne av studien.

Metoden brukt i studien gir et mer nøyaktig bilde av hvor nære en fiskebestand er fra å gi maksimal bærekraftig avkastning.

- Det bidrar til et forbedret verktøy for fiskeriforvaltning - som igjen gjør det mulig å forvalte bestandene bedre for økt langsiktig utbytte.

Til gode for kystsamfunn

Forfatterne bedømmer at metoden og studien vil ha spesiell verdi for kystfiskesamfunn som er spesielt avhengig av sjømat, og der fiskebestandene ikke inngår i de store overvåkingsprogrammene.

- Fokus kan ikke kun rettes mot de kommersielt store fiskebestandene for eksportmarkedet, det må også legges vekt på fiskebestander som i hovedsak er viktige for lokal konsumpsjon av kystbefolkning, sier Andrew Rosenberg, studiens hovedforfatter og direktør for Union of Concerned Scientists’ senter for vitenskap og demokrati.

Referanse

Rosenberg, A. A., Kleisner, K. M., Afflerbach, J., Anderson, S. C., Dickey-Collas, M., Cooper, A. B., Fogarty, M. J., Fulton, E. A., Gutiérrez, N. L., Hyde, K. J. W., Jardim, E., Jensen, O. P., Kristiansen, T., Longo, C., Minte-Vera, C. V., Minto, C., Mosqueira, I., Osio, G. C., Ovando, D., Selig, E. R., Thorson, J. T., Walsh, J. C. and Ye, Y. (2017): Applying a New Ensemble Approach to Estimating Stock Status of Marine Fisheries Around the World. CONSERVATION LETTERS. doi:10.1111/conl.12363

Kontakt

Elizabeth Selig, seniorforsker, NIVA. Epost: elizabeth.selig@niva.no

Trond Kristiansen, seniorforsker, NIVA. Telefon: 97701109. Epost: trond.kristiansen@niva.no

Andrew A. Rosenberg, Director, Center for Science and Democracy. Epost: arosenberg@ucsusa.org

Sist oppdatert 13.04.2017