Danner nettverk for blå skog

Norsk institutt for vannforskning, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet har dannet et norsk nettverk for å ta vare på den blå skogen. Nettverket skal styrke den nasjonale kompetansen på blå skog, for bedre å kunne utnytte dens fulle potensial for fangst og lagring av CO2 og en rekke andre økosystemtjenester både nasjonalt og globalt.

Den blå skogen er vegetasjon med feste i havbunnen, der vekstene befinner seg både under havoverflaten - som tareskog og sjøgressenger - eller over havoverflaten - som mangroveskog og saltenger.

- Sett i lys av den store betydningen den blå skogen har for å binde atmosfærisk karbon, pågår nå et viktig arbeid innenfor de globale klimaforhandlingsprosessene med å ta dette fullt om bord. Et norsk kompetansenettverk kan spille en viktig rolle i dette, uttaler Peter Harris, direktør ved GRID-Arendal.

- Politikere får i økende grad opp øynene for betydningen av den blå skogen, enten det er snakk om tareskog som beites ned av kråkeboller i Nord-Norge eller truet mangroveskog i Myanmar. Nettverket kan bidra med viktig kunnskap for forvaltningen begge steder, sier Greta Bentzen, direktør ved NIVA.

- Vi trenger fortsatt mer kunnskap om betydningen av den ”blå skogen”, sier Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

- Sammen med kunnskapsmiljøene i NIVA og GRID-Arendal utgjør vi en unik spisskompetanse på kyst- og havøkologi. Den kompetansen vil være uvurderlig i utviklingen av en bærekraftig forvaltning av disse ressursene både nasjonalt og internasjonalt, slår Nepstad fast.

Kontakter for pressehenvendelser

Sindre Langaas, forskningsleder, NIVA.
Telefon: 982 27 747. E-post: sindre.langaas@niva.no

Steven Lutz, programleder blå karbon, GRID-Arendal.
Telefon: 941 6 9 6 86. E-post: steven.lutz@grida.no

Fridtjof Moy, forskningsgruppeleder, Havforskningsinstituttet.
Telefon: 478 00 024. E-post: frithjof.moy@imr.no

tare og yngel
(Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA)

Bakgrunn

Over halvparten av naturens opptak av karbon skjer i havet, og betegnes dermed som "blue carbon", ifølge FN-rapporten Blue carbon: the role of the healthy oceans in binding carbon. A rapid response report fra 2009. FNs klimapanel har i sin siste rapport fremhevet verdens behov for å binde opp CO2 som allerede er i atmosfæren, i tillegg til utslippskutt. Dette må til i stor skala hvis vi skal klare togradersmålet. Mens skogens bidrag til å lagre CO2er velkjent og støttet gjennom finansielle ordninger, har CO2-lagring i havets blå skog fått for lite oppmerksomhet. Tematikken fikk heller ikke plass på det siste klimatoppmøte i New York.

Ingenting slår blå skog når det kommer til fangst og lagring av CO2. Men uten ansvarlig forvaltning vil mye av vår globale blå skog bli ødelagt eller borte om få år. Regnskogssatsingen har hittil handlet om tropisk regnskog. Den truede blå skogen her hjemme bør også få fokus.

Med denne bakgrunnen har NIVA, Havforskningsinstituttet og GRID-Arendal nylig dannet nettverket Norwegian Blue Forests Network (NBFN). Nettverket skal

arbeide for å øke samfunnets forståelse av den blå skogens sentrale rolle i karbonfangst, for biomangfold og økonomi
forske på den blå skogens rolle som klimatiltak og økosystemtjeneste
ta initiativ til og gjennomføre prosjekter for bærekraftig forvaltning og bruk av den blå skogen
støtte og arbeide for at blå skog og blått karbon blir satt på agendaen og tiltak iverksatt av beslutningstakere både nasjonalt og internasjonalt

Sist oppdatert 13.11.2014