Marine data gir et hav av muligheter

Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.

Vi vil kartlegge havbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor! Vi vil samle inn og dele kunnskap og data for å sørge for en bærekraftig utvikling og forvaltning.

Vi er Kartverket, Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning og vi ønsker å etablere et kartleggingsprogram – MAGIN (marine grunnkart i Norge).

medium_soere_vaulen_med_skyggerelieff_kartverket
Norge trenger grunnleggende kunnskap – marine data. (Foto: Eiliv Leren. Dybdemodell: Kartverket)

Det digitale havrommet

MAGIN vil skaffe kunnskap om de kystnære områdene. For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleggende kunnskap – marine data. Med dagens fremdrift vil det ta mer enn 30 år å dekke kystsonen med gode marine data.

Ja, det handler om å kartlegge: Å samle inn data og å forske på havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø, og om å forvalte og distribuere data. Data skal være tilgjengelig for alle, til ethvert formål. Et MAGIN krever ny teknologi, nye samarbeidsformer og betydelige investeringer.

Derfor er det nødvendig å starte et pilotprosjekt, en MAGIN-pilot, i avgrensede områder langs norskekysten. Pilotprosjektet skal utrede ny teknologi for innsamling og behandling av data, blant annet ved bruk av selvkjørende farkoster og automatiserte prosesser. Samarbeidet mellom etatene skal utvikles videre slik at et MAGIN-program kan gjennomføres så effektivt som mulig.

Blå økonomi i det grønne skiftet

Den blå økonomien, en bærekraftig utnyttelse av våre kyst- og havområder, forutsetter detaljert kunnskap om havbunnen og det undersjøiske miljøet. Data om dybde, topografi, geologi, strøm, bølger, forurensing, vegetasjon (tang, tare og sjøgress) og dyreliv, er nøkkelen til en mer helhetlig og bærekraftig utnyttelse av Norges sjøareal. Marine data vil også gi nye muligheter for næringer og offentlige instanser, og gi økt sikkerhet og bedre kriseberedskap. Et storstilt kartleggingsprogram vil gi mulighet for industriell vekst og nyskaping, blant annet innenfor autonome fartøy. Et MAGIN kan bli en viktig del av det grønne skiftet i Norge, hvor innovasjon og teknologiutvikling er viktige faktorer.

Sist oppdatert 17.08.2017