Miljøavtalen mellom Norge og Myanmar går inn i ny fase

Myanmar har store og rikholdige naturressurser, men har lenge lidd under mangelfull ressursforvaltning. Norske institusjoner og Myanmars myndigheter har i flere år samarbeidet om å bedre landets miljøarbeid. Etter en suksessfull 4-årig første fase går miljøavtalen mellom Norge og Myanmar nå over i fase to. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått ansvaret for å koordinere programmet.

(Foto: Eirin Årstein-Eriksen, NIVA)

Miljøprogrammet, som finansieres av den norske ambassaden, inkluderer tre prosjekter; ett vannressursprosjekt ledet av NIVA, ett Miljødirektoratet-ledet prosjekt om biologisk mangfold, og ett prosjekt om håndtering og forvaltning av farlig avfall ledet av Miljødirektoratet og SINTEF. Fra Myanmars side er samarbeidspartnerne Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) med underliggende etater, Department of Forestry, og Department of Environmental Conservation.

Gode relasjoner mellom Norges og Myanmars prosjektpartnere, samt svært god prosjektevaluering av KPGM for fase I (2015-2018) av miljøprogrammet, har lagt grunnlaget for utvikling av programdokument for fase II i perioden 2019-2023.

Fase I var mangfoldig og innebar en rekke resultater. Vannressursprosjektet (NIVA) gjennomførte vannforvaltning med koordinering av myndigheter og involvering av sivilbefolkning, arbeid for utvikling av økologiske vannkvalitetskriterier, rehabilitering av laboratoriet, instrumentering og opplæring for vannkvalitetsanalyser, utvikling av databaser, og installering av servere for lagring av data. I Biodiversitetsprosjektet (Miljødirektoratet) ble hovedvekten lagt på kurs og videreutdanning av ansatte i naturforvaltningen på alle nivåer, informasjon om og styrket forvaltning av våtmarker, utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområder, samt innhenting av naturgrunnlagsdata. I Farlig Avfallsprosjektet (Miljødirektoratet og SINTEF) ble det gjennomført kartlegging av farlig avfall fra industrien og status for behandlingsmetoder. Det ble utarbeidet et utkast til nasjonal masterplan for forvaltning av farlig avfall for kortsiktige, middels- og langsiktige mål, og det ble utviklet et utkast til forskrift for grensekryssende transport. Flere kapasitetsbyggingsaktiviteter for myndighetene ble gjennomført.

Fase II av miljøprogrammet (2019- 2023) viderefører flere av aktivitetene fra fase I:

Vannressursprosjektet II har som mål å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger ved å dele kompetanse og kunnskap om økologisk status i vannforekomster supplert med tilgjengeliggjøring av data fra databasen, og å bidra til transparente beslutningsprosesser basert på involvering av sivilsamfunn og i tråd med Myanmar National Water Framework Directive (Myanmars vanndirektiv).

Biologisk mangfoldsprosjektet II: Innsatsområdene videreføres, herunder opplæring, utdanning og kapasitetsbygging av forvaltningsmyndigheter (Forest Department), gjennomføring av tiltak i den nasjonale våtmarks-strategien, implementering av forvaltningsplaner for verneområder, utarbeidelse av flere slike planer, samt økt fokus på artsforvaltning – inkludert truede arter.

Forvaltning av farlig avfallsprosjektet II har som mål å skape økt bevissthet om, og kapasitet for, håndtering av farlig avfall; det er et mål å bidra til Myanmarske myndigheters og andre relevante institusjoners tekniske kompetanse om farlig avfall, samt industriellavfallsforvaltning. 

Sist oppdatert 04.06.2019