Miljøsamarbeid mellom Norge og Myanmar

Som følge av Myanmars demokratiseringsprosess de siste årene har Norge startet opp et samarbeid om natur- og vannforvaltning med Myanmar. NIVA har spilt og spiller en sentral rolle i arbeidet.

Myanmar er et land med stort naturmangfold og rike naturressurser. Landet står nå ved et veiskille, og har muligheten til å velge en alternativ utviklingsstrategi som kombinerer bærekraftig naturforvaltning med økonomisk vekst som kommer lokalbefolkningen til gode.
Institusjonsbygging

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har et godt og etablert samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Utenriksdepartementet (UD)/Ambassaden i Myanmar om støtte til miljøsamarbeid mellom Norge og Myanmar innenfor institusjonsbygging innen vannforvaltning.

- Miljøsamarbeidet, som ledes av KLD, bygger også på et godt forankret internt samarbeid mellom de deltakende norske institusjonene, noe som bidrar til at vi kan gjøre en god, samlet og bred innsats for miljøet i Myanmar, sier prosjektleder i NIVA, Bente Wathne.

>> Les mer om Myanmar-prosjektet

Fire programaktiviteter

Formålet med programmet innen vannforvaltning er å gi støtte til kapasitetsbygging. Programmet består av aktiviteter innen 4 hovedgrupper. Disse er:

  • Integrert vannressursforvaltning i Sittaung River og Bago River

Tilpasning av prinsippene i EUs vanndirektiv til den eksisterende strukturen i Myanmar skal prøves ut med Sittaung-nedbørfeltet som pilotområde. Arbeidet består i en analyse av hvordan de grunnleggende organisatoriske prinsippene i vanndirektivet; nedbørsfeltorganisering, inndeling i vannregioner og vannområder, involvering av ulike brukerinteresser («stakeholders»), herunder NGO-er, kan gjennomføres innenfor den administrative hovedstrukturen i Myanmar. En praktisk gjennomføring av oppgavene testes i Bago River som er et mindre nedbørfelt enn Sittaung. Dette arbeidet gjøres som et aktivt samarbeid mellom en arbeidsgruppe fra Myanmar og NIVA-personell som «on the job training» i praktisk vannforvaltning (karakterisering, overvåking, klassifisering, fastsettelse av miljømål, forvaltningsplaner etc.).

  • Overvåking av Inlay Lake

Inlay Lake er viktig for Myanmar, og vises betydelig interesse også fra resten av verden. Innsjøen minker på grunn av sedimentering, økt utbredelse av vannvegetasjonsbeltet rundt innsjøen og sannsynligvis også på grunn av jordbruk/hagebruk, spesielt tomatdyrking, på flytende flåter av torv (ca. 30 km2). Torvflåtene er en turistattraksjon og turismen er en viktig næringsvei for området, men med en akselererende reduksjon i innsjøarealet (nærmere 40 % de siste 50 årene), innser Myanmars miljømyndigheter at noe må gjøres for å bremse den negative utviklingen. Den frie vannflaten er bevokst med vannhyasinter, noe som først og fremst skyldes for høye utslipp av fosfat.

Vannkvalitet, vannvegetasjon, fytoplankton, sedimenter, tap av fri vannoverflate m.m. i Inlay Lake vil bli overvåket. Dette vil gi muligheter for «on the job training» i vanndirektivets overvåkingskonsepter. En database settes også opp for å ta vare på overvåkingsdata og tilfredsstille Myanmars forespørsel om etablering av en innsjødatabase for Inlay Lake.

myanmar2_685_jonas_aadnoey_holmqvist
Flytende torvflåter for tomatdyrking i Inlay Lake. Husene i bakgrunnen står på påler i innsjøen (Foto: Jonas Ådnøy Holmqvist).

  • Verktøy for integrert vannressursforvaltning

Utarbeide anbefalinger og gi bidrag til en nasjonal vannpolicy gjennom innspill til den nylig opprettede «National Water Resources Committee» og deres ekspertgruppe. Her vil databasen som settes opp for Inlay Lake være et godt vannforvaltningsverktøy. Den vil bli brukt som miljødatabase også for Bago River.

  • Etablere et nasjonalt laboratorium for analyser av vannkvalitet

Et slikt laboratorium er helt nødvendig for at Myanmar skal få gode nok data om vannkvaliteten generelt, til å foreta konsekvensanalyser, utføre drikkevannskontroll, sjekke kvaliteten på produksjonsvann m.m. og vil være avgjørende for å kunne drive bærekraftig vannforvaltning.

myanmar685_jonas_aadnoey_holmqvist
Befaring på Inlay Lake mellom flytende flåter av torv hvor det dyrkes tomater. Nanda Win Aung fra Myanmars Miljø- og skogdepartement forteller om innsjøen (Foto: Jonas Ådnøy Holmqvist).

Ny intensjonsavtale

4.-6. februar 2014 besøkte statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, og en delegasjon med representanter fra KLD og Miljødirektoratet Myanmar. Delegasjonen gjennomførte feltbesøk til Inlay Lake og i møte med Myanmars Miljø- og skogdepartementet ble en intensjonsavtale for miljøsamarbeid signert.

Avtalen skaper en formell ramme for samarbeid om kompetanseheving innenfor forvaltning av vannressurser, naturmangfold, verneområder og skog.

- Etter å ha vært isolert i mange år er Myanmars miljødepartement svært interessert i å lære fra erfaringer i andre land. Samarbeidsavtalen viser at Myanmar ønsker å ta vare på sin rike natur, noe som også er en forutsetning for en bærekraftig utvikling, sa Lunde i en pressemelding fra KLD.

Treårig hovedprosjekt

Forprosjektet for institusjonsbygging innen vannforvaltning i Myanmar ble gjennomført som planlagt i 2014.

En fullstendig søknad for et treårig hovedprosjekt (2015 – 2018) er nå ferdigstilt, og NIVAs søknad inngår i en pakke på totalt 4 søknader innenfor miljøsamarbeid med Myanmar. Søknaden og miljøsamarbeidet koordineres av Klima- og miljødepartementet (KLD). Miljøprogrammet dreier seg om forvaltning av biologisk mangfold, håndtering av farlig avfall og vannressursforvaltning. Samarbeidspartnere på norsk side er Miljødirektoratet og NIVA.

>> Les mer om Myanmar-prosjektet

Sist oppdatert 11.03.2016