NIVA med viktig bidrag i Fiskehelserapporten

I Fiskehelserapporten for 2020 bidrar NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Rapporten fra Veterinærinstituttet gir en årlig status for norsk fiskehelse basert på blant annet tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og private laboratorier.

Mange anlegg har anskaffet såkalte «beredskapskasser» med prøvetakingsutstyr for vannkvalitet som kan tas i bruk under akutte hendelser. (Foto: Sondre Kvalsvik Stenberg/NIVA)

Bidragsyterne fra NIVA er Åse Åtland og Sondre Kvalsvik Stenberg på vannkvalitet og Trine Dale på alger og fiskehelse.

– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Veterinærinstituttet i dette arbeidet. Vannkvaliteten i akvakultursystemer er en av de mest kritiske faktorene for å sikre fisken høy overlevelse og god velferd og helse, sier Stenberg.

I kapittelet om vannkvalitet påpekes det av vi samlet sett ser mange av de samme typene vannkvalitetsutfordringer i både land- og sjøbaserte anlegg i perioden 2018 til 2020. Imidlertid ser økt fokus på hydrogensulfid-problematikken ut til å ha gitt effekt med lavere andel rapporteringer av denne type hendelser.

– Mange av settefiskanleggene ser også ut å ha økt fokus på vannkvalitet som følge av høyere intensitet i anleggene og bruk av RAS. I tillegg virker det som at mange settefiskanlegg har prosedyrer for uttak av vannprøver ved akutte hendelser og vannprøvebibliotek (ofte vannprøver for en uke bak i tid). Dette er nyttig for å sikre bedre forståelse av årsaksforhold, og ikke minst muligheten til å lære og forebygge slike hendelser, sier Stenberg.

Alger og fiskehelse

NIVA er også med på kapitlet om alger. I 2019 ble områder i nordre Nordland og Sør-Troms hardt rammet av giftige alger. Det er i 2020 ikke blitt påvist større problemer med alger og dødelighet relatert til dette, men det er fortsatt enkeltanlegg som rammes av alger og opplever dødelighet som følge av dette.

Referanse:

Her kan du laste ned Fiskehelserapporten for 2020 (lenke til Veterinærinstituttets nettsider).

Sist oppdatert 22.03.2021