Ny infrastruktur for forskning på land-hav interaksjoner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har, med støtte fra Klima og Miljø­departementet, etablert forskningsinfrastruktur i Storelva-Sandnesfjorden, nær Tvedestrand i Aust-Agder.

Kyst-økosystemene er i stor endring, med dramatisk bortfall av tareskog, økning av begroingsalger og store svingninger i fiskebestandene. Vi vet imidlertid fortsatt for lite om årsak-virkningsforholdene bak de observerte endringene. En av hypotesene er at økt transport av organisk materiale (humusstoffer) med elvene kan ha påvirket lysforhold og næringstilgang i kystvannet på en slik måte at økosystemene har kommet ut av balanse.

For å studere dette nærmere har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), med støtte fra Klima og Miljødepartementet, etablert en ny forskningsinfrastruktur i Storelva-Sandnesfjorden, nær Tvedestrand i Aust-Agder.

medium_bakgrunn storelva

Stasjoner

Infrastrukturen består av automatiske overvåkingsstasjoner i elva og i fjorden, hvor det kontinuerlig samles inn data for en rekke miljøvariable.

medium_stasjoner storelva

Utløp Storelva (Lundevann): Kontinuerlig overvåking av vanntemperatur, pH, konduktivitet, turbiditet og vannfarge (CDOM). Lokalisering: Punkt 1 på kartet

Nævestadfjorden: Kontinuerlig overvåking av vanntemperatur, salinitet og vannfarge (CDOM) på 6 ulike dyp. Lokalisering: Punkt 4 på kartet. Målestasjonen er under innkjøring og dataene som vises i Aquamonitor er ikke ferdig kalibrert eller kvalitetssikret.

Værstasjon ved Nævestadfjorden: Kontinuerlig overvåking av lufttrykk, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet og vindretning. Lokalisering: Punkt 4 på kartet.

Sist oppdatert 17.09.2015