Oppstart av framtidens observasjonssystem for Arktis

Økt interesse for - og aktiviteter i - Arktis krever ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet om et Arktis i stadig endring. Nå samles 110 polarforskere fra 20 nasjoner i Bergen for å starte opp samarbeidet om framtidens miljøobservasjonssystem for Arktis.

Observasjoner og målinger er vesentlig for å utvikle ny kunnskap om Arktis.

Arktis er viktig for klima og har økende betydning i mange sammenhenger som næringsutvikling, transport og fiskerier. Observasjoner og målinger er vesentlig for å utvikle ny kunnskap. Store avstander og liten datadekning krever økt internasjonalt samarbeide og deling av data og informasjon

Blå vekst

Horizon 2020 prosjektet INTAROS: Integrated Arctic Observation System sorterer under EU-kommisjonens ”Blue Growth” program. INTAROS er det største av fire prosjekter under EUs satsning på Arktis og vil være et vesentlig forskningsbidrag til implementering av deres arktiske strategi i de neste fem år. EU framhevet prosjektet under den første Arktiske vitenskapelige ministerkonferansen i 2016, der en avtale om deling av data og observasjoner fra Arktis ble signert.

INTAROS har som mål å utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem, som dekker hav, sjø-­ og landis, atmosfære og landområder for hele Arktis. Prosjektet fokuserer på feltmålinger og vil utvide, forbedre, supplere og harmonisere eksiterende og nye måleprogrammer for klima-­ og miljøovervåkning i forskjellige deler av Arktis. Observasjonssystem og programmer finansiert av enkelt land i og utenfor Europa vil være viktige og integrerte deler av INTAROS. Prosjektet vil bli et viktig bidrag til internasjonale initiativ og samarbeid i og om Arktis.

Havforsuring og mikroplast

NIVA har de siste årene vært sterkt involvert i arktisk forskning, spesielt med hensyn til hvordan økningen i atmosfærisk karbondioksid påvirker surhetsgraden i sjøvann - kjent som havforsuring, sier Andrew King, forsker og leder av Norsk institutt for vannforsknings (NIVAs) bidrag i INTAROS.

- I INTAROS, som er et tverrfaglig prosjekt fra atmosfære via hav til is, vil NIVA fortsette å studere virkninger på det marine økosystemet i viktige miljøspørsmål, som havforsuring og kjemiske og forurensende stoffer som mikroplast - som alle stammer fra menneskelige aktiviteter.

NIVAs forskningsobservasjoner vil i hovedsak skje i Barentshavet i samarbeid med et containerskip som opererer mellom Tromsø-Svalbard. I tillegg vil en fast observasjonsplattform nord for Svalbard benyttes i arbeidet.

Oppstart 11.1

EU-kommisjonens Horizon 2020 finansierer INTAROS med 15,5 millioner Euro over fem år og ved oppstart har prosjektet 49 partnere fra 20 land, hvorav 6 land utenfor Europa. I tillegg til Nansensenteret, som har koordineringsansvaret, deltar NIVA, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, UNIS, DNV GL AS og NORUT AS fra Norge.

INTAROS har sitt offisielle oppstartsmøte 11. og 12. januar 2017 i Bergen. EU kommisjonen vil delta med direktør Andrea Tilche som leder EUs seksjon for Klimaaksjon og jordobservasjon i Direktoratet for Forskning og innovasjon. Representanter fra Norges forskningsråd og Klima- og miljødepartementet samt den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) deltar på oppstartsmøtet.

Sist oppdatert 10.01.2017