Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En fersk rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.

Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven har som formål å forenkle organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. I forslaget, som ble sendt ut 5. oktober med høringsfrist 15. januar 2018, er et hovedelement å flytte ansvar for de regionale vannforvaltningsprosessene fra fylkeskommunen til fylkesmannen.

Innenfor rammen av prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) nå publisert en rapport relevant for den pågående debatten. Arbeidet bygger på andre studier av norsk vannforvaltning som WAPABAT-prosjektet.

Samhandling, roller og kryssende mål

Rapporten Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode presenterer og diskuterer erfaringer fra nøkkelaktørene i vannregion Glomma fra siste planperiode, med fokus på samhandling, roller og kryssende mål. Dette er gjort innenfor rammene av eksisterende organisering av vannforvaltningen, som nå foreslås endret. Rapporten baserer seg på nasjonale spørreundersøkelser, gjennomgang av høringsuttalelser og intervju med nøkkelaktører i vannregion Glomma.

Basert på erfaringene fra de som aktivt har tatt del i arbeidet i vannregion Glomma med utarbeidelse av vannforvaltningsplaner og i vannforvaltningen forøvrig gis det i rapporten noen anbefalinger til hvordan arbeidet kan forbedres i neste planperiode, med referanse til dagens organisering. Disse går på å legge til rette for bredere medvirkning av brukerinteresser og øvrig befolkning; å bedre formidle hva som gjøres og hva man har/ikke har oppnådd i arbeidet med lokale vannforekomster; å dra veksler på et bredere kunnskapstilfang i forvaltningsplanprosessen; å styrke vannregionenes nettverksarenaer, og i større grad engasjere det politiske nivået i kommunene; samt legge til rette for bedre mobilisere administrativ ledelse i kommunene i tiltaksgjennomføringen. Til sist anerkjennes det at det i vannregion Glomma i denne planperioden har vært jobbet godt med spesifikke kryssende mål, og at det er viktig at disse dialogene holdes aktivt ved like.

Glomma
Glomma (Foto: Radosław Drożdżewski/ Wikimedia Commons).

Forbedret forvaltning

Rapporten er gitt ut som del av prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet søker å bidra til forbedret forvaltning og samarbeid knyttet til vannressursene og vannforvaltningen i vannregion Glomma. Prosjektet, som har særlig fokus på vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør, gjennomføres av NIBR og NIVA i samarbeid med et knippe offentlige aktører i vannregionen representert ved fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Oslofjorden, på vegne av de Regionale Forskningsfondenes Fellesutlysning. Prosjektet startet i 2014 og vil avsluttes ved utgangen av 2017.

Rapporten ble ferdigstilt før Klima- og miljødepartementet sendte endringer i vannforskriften på høring 5. oktober 2017.

>> Les hele rapporten: Frode Sundnes, Gro Sandkjær Hanssen, Line Barkved og Sindre Langaas (2017): «Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode». NIVA-rapport 7197-2017

>> Videre lesning: Forskning skal gi bedre vannsamarbeid

Sist oppdatert 03.01.2018