Status for norsk villaks i 2021 er gjort opp

Til tross for flere tiltak er villaksen i trøbbel. Rømt oppdrettslaks og lakselus er fortsatt de største truslene.

Tidlig på 1980-tallet kom mer enn 1 million laks tilbake fra havet hvert år. Nå er dette tallet halvert. Dette skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett de største truslene mot villaks. Flere bestander har blitt rammet av lakselus de senere årene, og de hardt rammede områdene har blitt større.

Det skriver Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som i dag har publisert årets statusrapport for villaks i Norge.

- Det er de menneskeskapte påvirkningene i vassdragene og langs kysten vi kan gjøre noe med, men dessverre ser det ikke ut til at tiltakene er gode nok til at situasjonen for laksen blir bedre i de hardt rammede områdene, sier vitenskapsrådets leder Torbjørn Forseth,

Verst i Midt-Norge og Vest-Norge

I Midt-Norge og Vest-Norge er bestandene mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett er viktig årsak. I de siste tre årene har det vært særlig høyt smittepress av lakselus i de delene av Vestlandet som har mest lakseoppdrett. Dette har gjort at tilstanden i mange bestander i Sognefjorden og Sunnmørsfjordene har blitt svært dårlig.

I Sør-Norge har laksebestandene økt på grunn av omfattende kalkingstiltak og reetablering av laksebestander i vassdrag som var rammet av sur nedbør.

- Selv om forsuringen er redusert, er kalking fortsatt et nødvendig tiltak for å sikre god nok vannkvalitet for laks i mange av vassdragene i Sør-Norge, sier regionleder og forsker i NIVA Øyvind Garmo, som også er medlem i vitenskapsrådet.

>> Les også: Skogkalking bidrar til god vannkvalitet 25 år etter tiltaket

I Nord-Norge, der det er færre påvirkninger, har innsiget vært relativt stabilt - med unntak av i Tanavassdraget. I 2020 var innsiget til Tanavassdraget på det laveste nivå som noen gang er registrert. I Tanavassdraget er overbeskatning eneste kjente påvirkning, og i 2021 ble fisket stengt i hele vassdraget og nærliggende sjøområder.

 

Salmo_salar-Atlantic_Salmon-Atlanterhavsparken_Norway_(cropped).jpg
Villaksen er i trøbbel. (Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikimedia).
 

Flere laks gyter i elvene

Til tross for at færre laks kommer tilbake fra havet, er det likevel flere laks som gyter i elvene. Dette er en følge av at fisket har blitt betydelig innskrenket både i sjø og elver. Den årlige fangsten i sjø og elver er nå omtrent en tredjedel av det den var på 1980-tallet.

>> Les hele saken på nettsidene til Vitenskapsrådet

Referanse:

Status for norske laksebestander i 2021. Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning NR 16: NINA.

Sist oppdatert 23.11.2021