Unyansert om NYKOS i Bergens Tidende

I to oppslag 23. og 24. august omtaler Bergens Tidende forskningsprosjektet «Ny kunnskap om sjødeponering» (NYKOS). Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og bergverksindustrien i Norge. Fremstillingen i BT har noen åpenbare mangler. I mandagens artikkel fremsettes det dessuten påstander om at NIVAs forskning ikke er uhildet.

NIVA vil på det sterkeste avvise påstander om at vårt forskningsarbeid er diktert av næringslivsaktører. NIVA leverer forskning og utredninger på oppdrag av forvaltning, industri og forskningsråd. Dette gjør vi på lik linje med alle andre institutter i Norge og også internasjonalt.  I oppdragsløsningen er vi svært opptatt av forskningsetiske prinsipper hvor objektivitet og redelighet er viktige elementer.

Både politikere og forvaltning etterspør i stadig økende grad næringsrelevant forskning med krav til et vesentlig økonomisk bidrag fra norske bedrifter. I denne saken vil det dessuten kunne anføres at det ville vært nokså urimelig om ikke bergindustrien skulle bidra til å finansiere forskning på miljøeffektene av egne utslipp.  NYKOS er et godt eksempel på at man med Forskningsrådets modell med 80 % offentlig og 20 % privat finansiering har klart å samle en bransje med relativt svak forskningsforankring og de viktigste forskningsmiljøene på området i et felles prosjekt - med et kollektivt mål om økt kunnskap.  

Til BTs fremstilling av NYKOS-prosjektet må det presiseres at både IRIS og NIVA deltok i utviklingsarbeidet frem mot søknadsfristen høsten 2013. Da industripartnerne forpliktet seg til finansieringen av prosjektet var de blitt forespeilet at NIVA var partner i prosjektet sammen med Sintef, NGU, NTNU og IRIS. Industripartnerne ble derfor svært overrasket da de senere oppdaget at NIVA var satt utenfor prosjektet - og at IRIS hadde fått en svært dominerende rolle med ansvar for tre av fem hovedaktiviteter og store deler av budsjettet. Industripartnerne følte seg feilinformert og forlangte at NIVA skulle tas inn igjen i prosjektet med et vesentlig ansvar. Denne endringen berørte alle samarbeidspartnerne, som måtte avstå noe for at NIVA skulle få plass. IRIS kunne beholdt vesentlige forskningsoppgaver i det reviderte prosjektet, men valgte selv å trekke seg og dermed samarbeidspartneren Nioz fra all videre deltagelse. Det er derfor ikke riktig at de ble presset ut av prosjektet, de trakk seg ut etter eget ønske fordi de ikke kunne gå med på de budsjettkuttene som ble krevet av dem.

- Prosessen har vært vanskelig, og vi finner det beklagelig at IRIS valgte å trekke seg, sier NIVAs adm. dir Greta Bentzen.

NIVA finner BTs fremstilling mangelfull og uheldig for det viktige forskningsarbeidet som nå skal legges til grunn for eventuell næringsutvikling i bergverkssektoren.

Sist oppdatert 17.09.2015