Urbane problemer for gråmåkene

Den bromerte flammehemmeren deka-BDE er mange ganger høyere i urbane gråmåker enn det som er rapportert i måker fra mer avsidesliggende strøk.

Indre Oslofjord, som er den delen av Oslofjorden som er nord for det omkring 1 km smale Drøbaksundet, er et innelukket fjordområde oppdelt i flere basseng adskilt med terskler. Utslipp av næringssalter og miljøgifter til fjorden vil kunne medføre uønskede effekter.

Stor belastning

- Dette er påvirkninger som stadig er aktuelle, blant annet fordi områdene rundt Indre Oslofjord har hatt og ventes å få en betydelig befolkningsøkning i fremtiden med de økede tilførslene som dette vil kunne medføre, sier Anders Ruus, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og førsteforfatter av den ferske rapporten «Environmental Contaminants in an Urban Fjord».

>> Les også: Noen trives i det kalde badevannet

"Miljøgifter i en Urban Fjord" er et program i regi av Miljødirektoratet som har som mål om å undersøke tilførsler av miljøgifter fra et tett befolket område - og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem. Programmet ble startet opp i 2013. Konsentrasjonene av et stort antall kjemiske parametere er i denne undersøkelsen uttrykt i målbare størrelser.

Forhøyede konsentrasjoner

- Generelt var konsentrasjonene av de ulike stoffene omtrent som tidligere observert, sier Ruus.

- Samtidig, for de stoffene hvor det finnes kvalitetsstandarder å relatere til, observerte vi forhøyede konsentrasjoner av oktylfenol, TBT og enkelte metaller i sedimenter, samt forhøyede konsentrasjoner av enkelte metaller i blåskjell og overflatevann.

>> Les også: Miljøgifter påvirker fremdeles hvor fort norske barn vokser

Miljøgifter i måker

Ruus trekker videre frem at den bromerte flammehemmeren deka-BDE er mange ganger høyere i urbane gråmåker enn det som nylig er rapportert i måker fra mer avsidesliggende strøk.

Bromerte flammehemmere transporteres over store avstander med hav- og luftstrømmer, blir værende i miljøet i lang tid, kan oppkonsentreres i næringskjeden og er giftige. Deka-BDE kan gi skade på nervesystemet og tas opp i organismer. Stoffet kan brytes ned til mer giftige og bioakkumulerende forbindelser, for eksempel okta-BDE.

Miljødirektoratet har sammen med det europeiske kjemikaliebyrået ECHA fremmet et forslag om å forby deka-BDE i EU, og jobber for et globalt forbud i FN-regi.

Siloksaner og PFAS

Urban Fjord-rapporten viser også at gråmåker som beiter høyt i næringskjeden inneholder høyere nivåer av siloksanforbindelsen D5 (decamethylcyclopentasiloxane), bromerte flammehemmere (PBDE-forbindelser) og PFAS-forbindelser, enn måker som beiter lavere i næringskjeden. Det samme gjelder for PCB og kvikksølv.

Siloksaner er en gruppe stoffer som er mye brukt innen kosmetikk, men også i rengjøringsmidler, impregneringsmidler, elektronikk og andre produkter. Norske forskere har påvist at siloksaner bioakkumulerer, som vil si at de hoper seg opp i næringskjeden.

>> Les mer: Bekreftet at miljøgift hoper seg opp i fisk

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) har unike vann- og fettavvisende egenskaper og brukes for eksempel i slipp-belegg på kokekar og i pustende vanntett materiale. PFAS-er er tungt nedbrytbare og enkelte typer av disse forbindelsene er påvist i relativt høye nivåer i miljøprøver.

Lavere DDE-nivå i urbane egg

Nedbrytningsprodukt av pesticidmiddelet DDT, det såkalte p,p’-dichlorodiphenyl-dichloroethylene (p,p’-DDE), ble det funnet lavere nivåer av i gråmåkeegg samlet i det urbane området, enn det nylig er rapportert om i egg fra utkantstrøk langs kysten.

p,p’-DDE er et nedbrytningsprodukt av pesticidmidlet 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT), som i dag er forbudt over store deler av verden, men fortsatt tillates benyttet i malariakontroll.

Til bruk i reguleringer

Intensjonen med Urban Fjord-programmet er at funn og data skal brukes i internasjonale miljøgiftreguleringer, som REACH og Stockholmkonvensjonen.

Dessuten skal programmet frembringe data som vil være til hjelp i å gjennomføre kravene i Vanndirektivet i forbindelse med statlig basisovervåking.

Programmet ønsker også å identifisere kilder og sluk for miljøgifter i fjordsystemer - "skjebnen" til miljøgifter i en fjord - og utforme målrettede tiltak.

-Rapporten fungerer som verdifull dokumentasjon av konsentrasjonene av disse kjemikaliene i ulike deler av det marine økosystemet i Indre Oslofjord, avslutter Anders Ruus.

>> Les hele rapporten: Environmental Contaminants in an Urban Fjord. Overvåkingsrapport, Miljødirektoratet 2015

Sist oppdatert 18.12.2017