Til hovedinnhold
English
Prosjekter

CLEAN

Prosjektet CLEAN tar for seg den samlede effekten og risikoen forbundet med flere stressfaktorer i økosystemene i nordområdene.

Kollasj av fisk, labutstyr og sjø
Prosjektperiode
-
Finansiering
Framsenteret
Involverte fra Niva
Maeve McGovern

Om prosjektet

Prosjektet undersøker hvordan klimaendringer, kort- og langtransporterte forurensninger, artsinvasjoner og menneskelige aktiviteter, som høsting og akvakultur, i fellesskap påvirker økosystemene, inkludert varer og tjenester i disse. I tillegg evaluerer CLEAN forvaltningsutfordringene og mulighetene for å redusere den samlede påvirkningen.

Forskningsvirksomheten setter søkelys på fem kasusstudier:

  1. CS1 Pasvikelva
  2. CS2 Terrestriske kystområder i Nord-Norge
  3. CS3 Kystområder i Nord-Norge
  4. CS4 Barentshavet
  5. CS5 Svalbard.

Kasusstudiene velges ut fra samfunnsøkonomisk betydning, naturverdi, gjeldende økologisk kunnskap og relevansen for forvaltningsprosesser i Norge.

Forskningsaktivitetene på tvers av kasusstudier skal kartlegge menneskelige aktiviteter og stressorer (WP1), vurdere eksponeringen av arter, inkludert forurensningsbelastningen deres (WP2), evaluere sensitiviteten basert på biologisk kunnskap og eksperimentelle effektstudier (WP3), kvantifisere den kumulative innvirkningen på populasjoner, samfunn og varer og tjenester i økosystemet (WP4), predikere de kumulative effektene basert på statistiske modeller og prosessmodeller (WP5), vurdere sårbarheten for, og risikoen for økosystemer og samfunn fra flere stressorer (WP6), og undersøke utfordringene og mulighetene for bærekraftig forvaltning av flere stressorer (WP7).

Forskningsvirksomheten vil sette søkelys på økologiske mål og stressorer som er relevante for økosystemenes helse og forvaltning. Populasjonene og samfunnene som vurderes, inkluderer plankton, bunndyr, fisk, fugler og pattedyr, avhengig av de best tilgjengelige dataene fra økosystemundersøkelser og langsiktige overvåkingsprogrammer.

Prosjekt illustrasjon

Consortium

Lead Institution: UiT, The Arctic University of Norway (Raul Primicerio)

Deltakende institusjoner

Akvaplan-niva, Institute of Marine Research, Norwegian Meteorological Institute, NILU – Norwegian Institute of Air Reserach, NIVA – Norwegian Institute of Water Reserach,  Norwegian Polar Institute, UiT – The Arctic University of Norway, UNIS – The University Center in Svalbard. NINA – Norwegian Institute of Nature Research, NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, NOFIMA – The Norwegian Institute for food, fishery and aquaculture research, SINTEF Ocean.

Funding: FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment.