Forbedret kloakkrensing har ført til mindre forurensning i kinesiske innsjøer

Milliardinvesteringer i avløpsrør og kloakkrensing har bidratt til at forurensningsnivåene i mange kinesiske innsjøer har sunket fra høye verdier det siste tiåret. Forbedringene til tross; nivåene er fortsatt høye.

Nivåene av fosfor i 862 ferskvannsinnsjøer i Kina sank med en tredel fra 2006 til 2014, ifølge en artikkel som denne uken ble publisert i journalen Nature Geoscience.

Fosfor er et livsviktig kjemikalie som forekommer i naturen, men høye konsentrasjoner kan forårsake giftige algeoppblomstringer som kan kvele fisk og annet liv i vannet. Menneskeskapte fosforkilder inkluderer kloakk, landbruk, fiskeoppdrett og utslipp av kjemikalier, og fosfor har den egenskapen at det bygges opp i sedimenter over tid - og blir værende lenge etter at forurensningskildene har tørket opp.  

>> Les hele artikkelen i Nature Geoscience

Forbedrede sanitæranlegg er avgjørende

- Nedgangen vi nå ser i de mest folketette områdene kommer på grunn av forbedrede sanitæranlegg slik som rør, kloakkrenseanlegg og forbedrede toalettfasiliteter, sier Yan Lin, en av forfatterne av artikkelen, til Reuters. Lin er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Å bygge gode sanitæranlegg og kloakkinfrastruktur er ifølge Lin avgjørende for å stoppe fosforforurensning, og funnene forskerne har gjort kan være til hjelp for andre utviklingsland som leter etter metoder for å rense viktige ferskvannskilder.

Fremdeles høye nivåer

Studien, som er den første til å gjennomføre felles målinger av fosfor i innsjøer på tvers av hele Kina, viste at middelverdien falt til 51 mikrogram per 1 liter i 2014 - fra 80 i 2006.

Selv om dette er en stor forbedring, er tallene fremdeles høye; et nivå på 25 er regnet for å være god vannkvalitet i henhold til europeisk regelverk. Det vil, ifølge rapporten som er skrevet av NIVA-forskere sammen med kinesiske kolleger, ta lang tid før kinesiske innsjøer oppnår god økologisk status.

>> Les også: Kina viktig i globalt kvikksølvsamarbeid

Regionale forskjeller

Til tross for generell nedgang i de fleste delene av Kina, oppdaget forskerne at fosfornivåene hadde steget fra tidligere lave verdier i de grisgrendte områdene nordøst i landet.

Ifølge forskerne, er noen av årsakene til dette avrenning fra jordbruk og akvakultur, i tillegg til avskoging som følge av tømmerhogst.

- Økningen kan også være knyttet til klimaforandringer, siden disse forårsaker flere regnskurer og jorderosjon, sier Lin.

I lys av de regionale forskjellene, foreslår forskerne at det bør lages regelverk for kontroll av vannkvalitet som kan tilpasses behovene i de ulike områdene.

>> Les også: Miljøgift oversett i 30 år

Referanse:

Tong, Yindong m.fl. “Decline in Chinese lake phosphorus concentration accompanied by shift in sources since 2006”. Nature Geoscience, June 2017, DOI:10.1038/ngeo2967

Sist oppdatert 15.06.2017