Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av tiltak mot avrenning fra Enebakkvegen til Gjersrudtjern

Rapport
Publiseringsår
2012
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Torleif Bækken

Sammendrag

Ved Gjersrudtjern skal det bygges ny gang- og sykkelveg ved Klemetsrud, der avkjøringen fra E6 kobles på Enebakkvegen. SVV Region Øst ønsker å få vurdert om det vil gi noen vesentlig økologisk gevinst for Gjersrudtjern om en i forbindelse med dette prosjektet gjør tiltak mot avrenning fra veg og grøfter. Overvann fra E6 er mest sannsynlig den dominerende kilden for salt og tungmetaller til tjernet. Det er registrert lite forurensninger i sedimentet, men tidvis en kraftig saltgradient med oksygensvinn i bunnvannet. Det er lite sannsynlig at tiltak bare på det nye veganlegget er tilstrekkelig til å hindre en saltgradient, men tiltaket kan ses på som et positivt bidrag. Et eventuelt tiltak bør samle alle veipåvirkede utløp mot nordenden av tjernet og la avløpet gå til Gjersrudbekken. Det gir sannsynligvis noe økt belastning på bekken. Den økte ulempen for Gjersrudbekken anses imidlertid som begrenset, særlig dersom tiltaket innebærer at det etableres et rense- og fordrøyningsbasseng med tilstrekkelig volum.