Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forsuringstilstanden i Monebekken. Vurdering av kontinuerlige pHdata og vannprøver i forhold til giftighet og kalkingsbehov for fisk

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Monebekken er en sideelv/-bekk til Tovdalselva. Nedbørfeltet er på 17 km2 og lakseførende del av elva er 980 m. Laks vandrer opp i Monebekken om høsten for å gyte. Gjentatte ganger har det oppstått omfattende laksedød i forbindelse med gytingen. Det ble etablert en automatisk pH-overvåkingsstasjon i elva fra våren 2013 til 1. januar 2014, og tatt vannprøver for kartlegging av vannkvaliteten. Surheten varierte mellom pH 4,6 og pH 5,5. pH ble raskt redusert ved regnvær og flom. Etter at det ble observert flere døde gytelaks i november, ble det kalket med skjellsand. Tiltaket hadde kun kortvarig effekt i de frie vannmasser. Vannprøver ble tatt for å dokumentere forsuringstilstanden. Sammen med tidligere data viser disse moderat konsentrasjon av giftig aluminium ved lav vannføring. Likevel var det over nivået for mulige effekter på laks. Ved høy vannføring var innholdet av giftig labilt aluminium svært høyt. Dersom elva ønskes rehabilitert som gyteområde for laks, må det kalkes kontinuerlig i elva. Årlig forbruk vil da bli ca. 20 tonn. En tilleggseffekt av kalking vil bli redusert fare for giftige Al-blandsoner i samløpet med Tovdalselva. Effektiviteten av kalking i forhold til det tilgjengelige elvearealet for laks er teoretisk sett dårlig. Det er gjort lite for å kartlegge potensiell gevinst ved å kalke sidebekker/-elver i de store lakseelvene. Det bør derfor settes mer fokus på bekkene, og hvordan de kan bidra til å øke den totale lakseproduksjonen i kalkede vassdrag.