Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Janne Kim Gitmark, Anna Birgitta Ledang, Hilde Cecilie Trannum, Torbjørn Martin Johnsen

Sammendrag

Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser i Glomfjorden, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden. Undersøkelsene har omfattet analyser av næringssaltnivåer og oksygenforhold, undersøkelser av tilstanden til organismesamfunn i bløtbunn og kartlegging av hardbunnsorganismer i fjæresonen. I januar 2014 ble Veileder 02:2013 (Klassifisering av miljøtilstand i vann) utgitt, og dette er en revisjon av forrige klassifiseringsveileder (Veileder 01:2009). Programmet for overvåkningen i Nordland ble formet ut i fra kriteriene gitt i forrige veileder, men endelig klassifisering vil bli foretatt i hht. den reviderte veilederen. Det er generelt for tidlig i overvåkningsperioden til å kunne gjennomføre klassifisering av økologisk tilstand basert på klorofyll a, næringssalter og siktdyp i hht. vanndirektivets kriterier. Oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet var høy på alle stasjonene og tilfredsstilte kriteriet for svært god tilstand. Alle de undersøkte stasjonene viste god til svært god tilstand i hht. bløtbunnsfauna og makroalgevegetasjon.