Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden Konsekvensutredning Deltema: marint miljø

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Torgeir Heggelund Bakke, Trine Dale, Lars Gunder Golmen, Astri J.S. Kvassnes, Torbjørn Martin Johnsen, Åse Åtland

Sammendrag

Utredningen dekker utilsiktede utslipp som potensielt kan oppstå i forbindelse med planlagte aktiviteter i sjø ved AF Miljøbase Vats. Potensielle utslipp kan omfatte marin begroing, tungmetaller, etylenglykol, hydraulikkolje, girolje, dieselolje, råolje, PCB, NORM, biocider og korrosjonshemmere. Et konservativt anslag er at influensområdet vil begrense seg til kortere avstand enn ca. 250 m nedstrøms utslippspunktet og 50 – 70 m til siden for dette, og at nødvendig fortynning vil ta fra 5 til 20 minutter. Det er lite sannsynlig at et utslipp vil ha påvisbar innvirkning på gyting og oppvekst eller beiteområder for fisk. Eksponeringstiden er for kort til å gi effekter på fisk i steng eller garn, eller hummer og krabbe i teiner. Influensområdet kommer ikke i konflikt med registrerte oppdrettsanlegg. Risiko for skade på fisk under transport i brønnbåt ansees som liten. Olje som driver i land kan påvirke viktige forekomster av gråhegre og fiskemåke. Risiko for effekter på økosystemet forøvrig ansees som lav. Selv hyppige utslipp ansees ikke å kunne forringe total økologisk status. Badevannskvaliteten kan bli kortvarig forringet fra søl av sement.