Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Aquatic macrophytes in Sjøvågen and Gaustadvågen, Møre og Romsdal county.

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Marit Mjelde
Forfattere
Marit Mjelde

Sammendrag

Formålet med det foreliggende prosjektet har vært å kartlegge tilstanden for vannvegetasjonen og vurdere de vannkjemiske forholdene i brakkvannsforekomstene Sjøvågen og Gaustadvågen. Det har vært særlig fokus på de rødlistede kransalgene Chara baltica og Chara canescens. Undersøkelsene ble foretatt i september 2014. Næringsinnholdet indikerte svært god vannkjemisk tilstand i Sjøvågen, mens forholdene i Gaustadvågen indikerte moderat-dårlig vannkjemisk tilstand. Oksygenforholdene i de dypeste områdene, særlig i Gaustadvågen, var dårlige. C. baltica var vanlig på grunt vann i sørvestre del og ved nordre strand i Sjøvågen. Saliniteten i Sjøvågen var innenfor det som synes å være toleranseområdet til C. baltica, og de næringsfattige vannmassene er gunstige for arten. C. canescens ble registrert ved søndre strand i Gaustadvågen. Selv om C. canescens så ut til å være i god tilstand, var forekomsten liten. Saliniteten var lav i forhold til de fleste av artens andre lokaliteter. Selv om arten er rapportert fra mer næringsrikt vann, bør næringsinnholdet i Gaustadvågen reduseres. Artenes tålegrenser til ulike påvirkningsfaktorer er lite kjent. Det er derfor viktig å overvåke bestandene av Chara baltica og Chara canenscens i forhold til eventuelle endringer i de fysiske og kjemiske forhold.