Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Jarl Eivind Løvik, Birger Skjelbred

Sammendrag

Tre innsjøer i Frons-fjella og tre innsjøer i fjellområder innenfor Mesnavassdraget ble undersøkt i 2014, primært med hensyn til eventuell overgjødsling. Innsjøene ligger i høydesonen 850-920 moh. Økologisk tilstand er vurdert ut fra data fra 2013-2014 (for Skjervungen bare 2014). Furusjøens og Øyangens økologiske tilstand ble vurdert som god. Så vel algemengdene som konsentrasjonen av næringsstoffer var lave i disse innsjøene. Skjervungens tilstand ble også vurdert som god, men her er vurderingen mer usikker, og innsjøen er trolig noe mer påvirket av menneskeskapte tilførsler enn de to foran nevnte innsjøene. De tre innsjøene i Mesnavassdraget oppnådde ikke målet om god økologisk tilstand; Mellsjøens og Reinsvatnets tilstand ble vurdert som moderat, og Nevelvatnets tilstand ble vurdert som dårlig. De tre innsjøene bar alle preg av å være påvirket av menneskeskapte tilførsler fra nedbørfeltet. Algemengdene var relativt høye, spesielt i Nevelvatnet. Denne innsjøen hadde også høye konsentrasjoner av total-fosfor og et til tider stort innslag av cyanobakterier (blågrønnalger) i planteplanktonsamfunnet. Vannkvaliteten kan se ut til å ha bedret seg noe i Mellsjøen og muligens også i Reinsvatnet sammenlignet med på 1990-tallet.