Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Effekter på, og reetablering av, bunnfaunaen etter utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget fra brannen ved Revac AS i juli 2014. Oppfølging i november 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jonas Persson
Forfattere
Jonas Persson

Sammendrag

En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved gjenvinningsbedriften til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset vann brukt i forbindelse med slukkingen av brannen til Aulivassdraget. Utslippet førte til fiskedød. Etter ulykken fikk NIVA i oppdrag å utrede konsekvensene brannen hadde på akvatisk miljø. Resultatene fra denne første omgangen med prøvetaking og analyser er presentert i Fjeld et al. (2014). Bunndyrprøver ble da tatt 13. august, noe tidligere enn anbefalt i overvåkingsveilederen 02:2009 (Direktoratsgruppen, 2010). Resultatene viste at bunndyrsamfunnene var hardt påvirket og sterkt reduserte nedstrøms utslippet. For å følge opp utviklingen i bunndyrsamfunnene etter utslippet, og for å få mer representative bunndyr-prøver, ble nye prøver tatt den 26. november 2014. Resultatene fra disse viser at bunndyrsamfunnene har begynt å restituere seg etter utslippet. Men, ut fra en sammenlikning med forholdene på referansestasjonene, var den økologiske tilstanden nedstrøms utslippet fortsatt dårligere enn forventet. Dette gjaldt spesielt for stasjon F, i nedre deler av Merkedamsvassdraget, som fortsatt i november var betydelig mer påvirket enn stasjon C og D, nedstrøms utslippet i Bjunebekken. Nedre deler av vassdraget er imidlertid påvirket av flere andre forurensningskilder som blant annet bidrar med en høy belastning av organisk materiale. Dette kan bidra til å opprettholde en lav økologisk status ved stasjon F.