Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jonny Beyer, Anders Hobæk, Bjørnar Beylich, Torbjørn Martin Johnsen

Sammendrag

NIVA har i 2014 utført miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats på oppdrag fra bedriften. Analyser av renset overvann (RO vann) viste at bedriftens utslipp i 2014 ikke overskred langtidsgrensene gitt i utslippstillatelsen til sjø, selv om enkelte komponenter (f.eks. sink) lå høyere enn konsentrasjonsgrensen i enkeltprøver. Analysene påviste dessuten flere prioriterte stoffer i RO vannprøver, de viktigste er oktylfenol, PFOS og klorerte parafiner. Det er imidlertid lite sannsynlig at dette har hatt miljømessig betydning tatt i betraktning utslippets fortynning i sjøresipienten. Påvisningen tilsier likevel at oktylfenol, PFOS og klorerte parafiner bør vies særlig oppmerksomhet i det videre analyse- og overvåkingsprogrammet. Svært lave konsentrasjoner av metaller og olje ble påvist i vannprøver fra grunnvannsbrønnene på kaien, noe som tilsier at kai-membranen fungerer etter hensikten. I prøver av blåskjell og krabbe ble det funnet gjennomgående lave nivåer av de målte miljøgiftene, tilsvarende tilstandsklasse II eller lavere. Den mulige tendensen til økte kvikksølvverdier i blåskjellprøvene fra 2013 ble ikke bekreftet i prøvene fra 2014. En separat delundersøkelse av naturlig forekommende radioaktive materialer (NORM) i vann- og krabbe-prøver viste lave verdier innenfor typisk bakgrunnsnivå for vestnorske fjorder. NIVAs miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats viser at virksomhetens utslipp til sjø i 2014 var innenfor gjeldende utslippstillatelse og uten nevneverdig betydning for forurensningstilstanden i fjordmiljøet utenfor basen.