Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Korttidseffekter på vannkjemi, bunnfauna og fisk av spylevannsutslipp fra Glitretunnelen på nærliggende resipienter

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tor Erik Eriksen
Forfattere
Tor Erik Eriksen, Jens Thaulow, Markus Lindholm, Dag Berge

Sammendrag

Denne rapporten omhandler korttidseffekter på vannkjemi, sedimentkjemi, bunnfauna og fisk ved spyling av Glitrevannverkets vannoverføringstunneler. Det ble i 2014 gjennomført to spylinger som medførte utslipp av spylevann til ferskvannsresipienter. Den første ble gjennomført i mai med utslipp av drensvann til Egga og Glitra og i september til Landfalltjern og Sogna. Det ble tatt kjemiske prøver av vann og sedimenter før, under og etter spylingen, samt prøver fra samfunnene av bunndyr og fisk før og etter. Spylevannet påførte resipientvassdragene en ny vannkjemisk situasjon. Resultatene fra vannprøver som ble hentet inn under utslippet viste nivåer av mangan, krom, kadmium, sink, kvikksølv, jern og bly som etter kriteriesettet SFT:1997 kan dette være skadelig på vassdragsøkologien om slike konsentrasjoner forekommer over lang tid. Oppfølgende undersøkelser som ble gjort registrerte ikke noen effekter på bunnfauna og fisk fra spylevannsutslippene.