Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget Avviksrapport 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Tormod Haraldstad, Rolf Høgberget

Sammendrag

Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2014) og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. Det var hovedsakelig tilfredsstillende dosering fra anlegget, med noen perioder der pH var under kravet i anadrom strekning. Avvikene inntraff hovedsakelig på senhøsten. Vi har tidligere kommentert at det ikke alltid er økologisk relevant å knytte perioden med forhøyet pH-mål under smoltutvandringsperioden til eksakte datoer. For et bedre økologisk og økonomisk resultat anbefalte vi at perioden i større grad styres etter vanntemperatur som har vist seg å være den beste indikatoren for utvandringstidspunktet til smolt i regionen. Vi etterlyser likevel klarere definisjoner av hvordan dette gjennomføres i fremtiden og hvem som tar slike vurderinger. Vi foreslår også at pH oppstrøms Bøylefoss oppgraderes til en pH-overvåkingsstasjon. I dag er effekten av de to store innsjøkalkingene i Nisser og Fyresvatn borte og vannkvaliteten oppstrøm Bøylefoss må betraktes som ukalket. Det er i dag mangel på gode data av større ukalkede felt på Sørlandet.