Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av miljøeffekter av utslipp fra planlagt SO2 renseanlegg til Fiskåbukta, Kristiansand

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Morten Schaanning, John A Berge, Jarle Molvær

Sammendrag

Elkem planlegger å installere en sjøvannsvasker ved fabrikkanlegget i Kristiansand, for å redusere utslippet av sulfitt (SO2(g)) til luft. I sjøvannet som skal slippes ut på 22-27 m dyp ved Fiskå i Kristiansandsfjorden, vil SO2 løses og danne svovelsyrling (H2SO3) som vil omdannes til svovelsyre (H2SO4) ved reaksjon med oppløst oksygen (O2). Svovelsyre vil dissosiere fullstendig til syre (H+) og sulfationer (SO42-). Sulfat er en hovedkomponent i sjøvann, og alkaliniteten vil bidra til at syra raskt nøytraliseres ved fortynning. I denne rapporten har vi beregnet spredning og fortynning av utslippet og vurdert risiko for skadelige effekter på organismer i området. Dette ble gjort ved å beregne størrelsen av en innblandingssone der vannkvaliteten periodevis vil kunne overskride grenseverdier for nikkel og sink, som er regulert i h.h.t. Vannforskriften, og de fysisk/kjemiske kvalitetselementene overtemperatur, oksygenforbruk og redusert pH, der det foreløpig finnes etablerte grenseverdier bare for oksygen. Rapporten inneholder egne vurderinger av effekter og anbefalte kriterier for disse kvalitetselementene. Enkle modellberegninger viste at pH var den mest kritiske faktoren og at plumen av utslippsvannet kunne gi overskridelse av anbefalt grenseverdi opptil 250 m fra utslippspunktet. Ved montering av en riktig konstruert diffusor kan innblandingssonen reduseres til området for primærfortynning som skjer innenfor en avstand på 20-25 m fra utslippspunktet. Utslippet vil bare unntaksvis, og aldri i produktive perioder (vår/sommer/høst), berøre de mest sårbare samfunnene i nærliggende strandsoner.