Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport.

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Lars Johan Naustvoll, Marit Norli, John Rune Selvik, Mats Walday

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstand og tilførsler til området, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2013 samt presenterer undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2014. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor og nitrogen. Befolkning, industri og «natur» er omtrent like store når det gjelder fosfor. For nitrogen er industri den minste. Numedalslågen viser en økende trend for transport av nitrogen, mens Skiensvassdraget viser minkende trend. Vintertemperaturen i 2014 var omtrent på nivå med de senere årene, mens Skagerrak hadde relativt høy temperatur på våren. Temperaturen var godt over langtidsgjennomsnittet om sommeren og utover høsten. Moderate utskiftninger av bunnvann ble registrert i en rekke av sidefjordene i løpet av vinteren og våren, mens sidefjorder med grunne terskler som Iddefjorden ikke har hatt utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. Sommer og høst hadde forholdsvis høy biomasse av planteplankton, og minimumskonsentrasjon av oksygen i bunnvannet var lavere enn i 2013. Konsentrasjon av nitrogen om vinteren var stort sett som tidligere år. I tilknytning til perioder med avrenning og reduserte saltholdig-heter i overflaten om sommeren og høsten ble det registrert økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen. Ved de indre og vestlige stasjonene var det korte perioder med innblanding av intermediært vann som resulterte i en økning i fosfatkonsentrasjonen. Tilførselen av næringssalter i sommerperioden resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton som igjen førte til økt sedimentasjon og forbruk av oksygen i bunnvannet.