Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Morten Andre Bergan

Sammendrag

På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA i 2014 foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker og mindre elver i kommunen. 28 stasjoner/bunndyrprøver fra til sammen 17 vassdrag ble innsamlet i løpet av medio september og oktober måned i 2014. Hensikten var å vurdere vann-forekomstenes miljøkvalitet og klassifisere økologisk tilstand med bunndyr som kvalitetselement. Økologisk tilstand ble klassifisert ved bruk av forurensningsindeksen ASPT, og miljøkvaliteten be-skrevet på bakgrunn av bunndyrsamfunnets strukturelle og funksjonelle sammensetning. Under-søkelsene har vært en del av Trondheim kommunes årlige overvåking av vannkilder, og hovedre-sultatene finnes også i kommunens egen årlige rapportserie fra vannovervåkingen. Datamaterialet fra 2014 viser at av totalt 28 undersøkte vassdrags-stasjoner oppnådde to stasjoner «Svært god økologisk tilstand». Ytterligere seks stasjoner oppnådde miljømålet «God økologisk tilstand». Vann- og habitatkvaliteten ved 11 stasjoner hadde noe avvik fra miljømålet, og ble klas-sifisert til «Moderat økologisk tilstand». Ni stasjoner ble klassifisert å ha betydelige avvik fra for-ventet miljømål, og ble klassifisert til «Dårlig økologisk tilstand». Ingen stasjoner ble klassifisert til «Svært dårlig økologisk tilstand» høsten 2014. Økologisk tilstand, klassifisert ved forurensningsindeksen ASPT basert på bunndyrfaunaen, gir re-lativt tilfredsstillende vurderinger av miljøtilstanden i de fleste vassdrag i Trondheim, med unntak av noen bekker/elver som mottar kraftige, uregelmessige punktutslipp (industriutslipp og/eller kloakk). Bunndyrsamfunnet i noen enkeltvassdrag bærer derfor tydelig preg av større påvirkning, uten at ASPT-verdien indikerer dette i like stor grad. Her anbefaler NINA at faglige ekspertvurde-ringer legges til grunn ved fastsettelsen av tilstand og vurdering av evt. tiltaksbehov. Videre kan noen bekker ha en naturtilstand som avviker noe fra de interkalibrerte, fastsatte klassegrensene utarbeidet for norske vassdrag gjennom vannforskriften. Helsetilstanden i slike vassdrag kommer bedre til utrykk ved å inkludere en ekspertvurdering av funksjonelle og strukturelle forhold, arts-mangfoldet og mengdemessige forhold (antall dyr per prøve) hos bunndyrsamfunnet, sammenlig-net med en forventning om god økologisk tilstand klassifisert etter ASPT-indeksen. Trøndelag, bekker, økologisk tilstand, bunndyr, miljøovervåking, vannforskriften, vanndirektivet, streams, environmental monitoring, macroinvertebrates, ecological status, Water Framework Directive