Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
John Rune Selvik, Tore Høgåsen

Sammendrag

Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2013 er utført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2014. Datagrunnlaget kommer fra de nasjonale registrene; avløpsdata fra KOSTRA (tilrettelagt av SSB), produksjonsdata fra fiskeoppdrett (ALTINN, tilrettelagt av Fiskeridirektoratet), Industridata (tilrettelagt av Miljødirektoratet), tapskoeffisienter for norsk jordbruk (tilrettelagt av BIOFORSK basert på nasjonale statistikk og empiriske data), avrenningskoeffisienter for norske naturområder (basert på empiriske data tilrettelagt av NIVA). Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner (jfr. Forurensningsforskriften). Det er også gjort beregninger av tilførsler til norske vannregioner (jfr. Vannforskriften) og det er etablert en tidsserie for tilførsler til disse vannregionene tilbake til 1990. Det er videre gjort beregninger av tilførsler til norske havområder – de såkalte forvaltningsplanområdene. Her er det også etablert en tidsserie tilbake til 1990.